บทความที่น่าสนใจ SNS v.2.9.1 Build 10
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
ที่ รายการส่งงาน ตำบลส่งอำเภอ อำเภอส่งจังหวัด สถานที่ส่ง สถานะ
ส่งบัญชีรายงานศาสนศึกษาประจำปี ๑  มีนาคม  ของทุกปี ๑๕  มีนาคม  ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
ส่งบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ชี ศิษย์วัด ประจำปี งวดที่ ๑  ประชุมปรึกษางาน (จจ/รจจ/จอ/รจอ/เลข) ครั้งที่ ๑ ๑๕ มีนาคม ของทุกปี ๑ เมษายน ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
ส่งบัญชีเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ครั้งที่ ๑ ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี ๑ มิถุนายน ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
ส่งบัญชีเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ครั้งที่ ๑ ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี ๑ มิถุนายน ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
ส่งรายงานโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๑ มิถุนายน ของทุกปี ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม เพื่อทราบ
การขอเสนอพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ประจำปี ๑ มิถุนายน ของทุกปี ๒๐ มิถุนายน ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
ส่งบัญชีสำรวจศาสนศึกษาที่ควรได้รับการปรับปรุง ประจำปี ๑ มิถุนายน ของทุกปี ๒๐ มิถุนายน ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
ส่งบัญชีทะเบียนสำนักเรียน ๑ มิถุนายน ของทุกปี ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
ส่งบัญชีครูสอนปริยัติ ๑ มิถุนายน ของทุกปี ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๑๐ ส่งรายงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาฯ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี ๑ กรกฎาคม  ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม เพื่อทราบ
๑๑ ส่งรายงานกิจกรรมหน่วย อ.ป.ต. ประจำปี ๑ กรกฎาคม ของทุกปี ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๑๒ ส่งรายงานกิจกรรมพระนักเผยแผ่  พร้อมทั้งรายชื่อพระนักเผยแผ่เป็นปัจจุบัน ประจำปี ๑ กรกฎาคม ของทุกปี ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๑๓ ส่งรายงานพระธรรมทูต ประจำปี ๑ กรกฎาคม ของทุกปี ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๑๔ ส่งบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ น.ธ. และ ธ.ศ.โท เอก (น.ธ. และ ธ.ศ. ตรี ส่งเฉพาะยอด) ๑ กรกฎาคม ของทุกปี ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๑๕ ส่งบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ชี ศิษย์วัด ประจำปี งวดที่ ๒  ประชุมปรึกษางาน (จจ/รจจ/จอ/รจอ/เลขา) ครั้งที่ ๒ ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี ๑ สิงหาคม ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๑๖ ส่งบัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ประจำปี ๑ สิงหาคม ของทุกปี ๑๐ สิงหาคม ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๑๗ ส่งบัญชีขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง (ศ.๑ ศ.๒) ประจำปี ๑ สิงหาคม ของทุกปี ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๑๘ ส่งรายงานศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ วัดสอบเด็ก เทอมต้น ๑ สิงหาคม ของทุกปี ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม เพื่อทราบ
๑๙ ส่งรายงานศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ วัดสอบเด็ก เทอมกลาง     วัดสว่างสุวรรณาราม เพื่อทราบ
๒๐ ส่งบัญชีขอเงินอุดหนุนบูรณะวัด ประจำปี ๑ กันยายน ของทุกปี ๓๐ กันยายน ของทุกปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๒๑ การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ ประจำปี ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๒๒ ส่งบัญชีข้อมูลวัด - ที่พักสงฆ์ ๑ ตุลาคม ของทุกปี ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๒๓ ส่งบัญชี เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ครั้งที่ ๒ ๑ พฤศจิกายน ของทุกปี ๑๕ พฤศจิกายน ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๒๔ ส่งบัญชีขอเข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๑ พฤศจิกายน ของทุกปี ๑๕ พฤศจิกายน ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๒๕ ส่งบัญชีเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ครั้งที่ ๒ ๑ พฤศจิกายน ของทุกปี ๑๕ พฤศจิกายน ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๒๖ ส่งบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ชี ศิษย์วัด ประจำปี งวดที่ ๓  ประชุมปรึกษางาน (จจ/รจจ/จอ/รจอ/เลขา) ครั้งที่ ๓ ๑๕ พฤศจิกายน ของทุกปี ๑ ธันวาคม ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๒๗ ส่งรายงานศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ วัดสอบเด็ก เทอมปลาย ๑ ธันวาคม ของทุกปี ๑๕ ธันวาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม เพื่อทราบ
๒๘ การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๒๙ การขออนุญาติสร้างวัด-การขอตั้งวัด ตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๓๐ การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๓๑ การขออุดหนุนวัดที่ประสบภัยธรรมชาติ ตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๓๒ การขอขึ้นทะเบียนวัด ตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๓๓ การขอรับรองสภาพวัด ตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๓๔ การประชุมประจำเดือน กำหนดเอาวันที่ ๑ ของทุกเดือน ถ้าตรงกับวันพระของให้เลื่อนเป็นวันที่ ๒ ของเดือนนั้น ๆ
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
79513