บทความที่น่าสนใจ SNS v.2.9.1 Build 10
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
SongNKP.info : << บทความที่น่าสนใจ/น่ารู้
โพสต์เมื่อ view
โพสต์โดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ   แก้ไขล่าสุด : 2018-06-23 06:33:53 1 ตุลาคม 2558 825

ประกาศสำนักงานเลขานุการ ศ.ต.ภ. NEWS


         พระภิกษุสามเณรที่ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ควรทราบ หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ อนุมัติและไม่อนุมัติที่เว็บไซต์แล้ว ท่านไม่สามารถดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางภายในวันนั้นได้ ให้รอประมาณ 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการส่งเอกสารจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติไปยัง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสาขาทั่วประเทศ ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงจะไปดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางได้

หมายเหตุ 
            ๑. รูปถ่ายประกอบการพิจารณาไม่ต้องส่งมาตามที่มีมติยกเลิกไปแล้ว 

            ๒. ผู้ที่ส่งเรื่องขออนุญาตเดินทาง ในวันประชุม ที่ประชุมจะไม่นำมาพิจารณา แต่จะนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

----------------------------------------------------------

 ประกาศ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. 


        ด้วย คณะกรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุสามเณร  ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐ น. นอกจากติดภารกิจสำคัญที่ต้องเลื่อนวันประชุมออกไปหรือเลื่อนเข้ามา ซี่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงชี้แจงทำความเข้าใจต่อท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศและต่ออายุหนังสือเดินทาง ควรยื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางไว้ล่วงหน้า (ประมาณ ๗ วัน)  เมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ ก็จะคัดรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางทั้งหมด ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ดำเนินการส่งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนที่ท่านจะดำเนินการขอรูปเล่มหนังสือเดินทางนั้น ท่านต้องทราบก่อนว่าเรื่องของท่านได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. หรือไม่ โดยให้ท่านไปดูรายชื่อได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (www.onab.go.th
           อนึ่ง เรื่องขออนุญาตเดินทางที่ยื่นเสนอ ต่อคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงาน ศ.ต.ภ. ประทับรับเรื่องแล้ว ไม่ว่าเรื่องนั้นจะได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตาม จะขอเอกสารคืนไม่ได้  เพราะเป็นระเบียบปฏิบัติที่จะต้องบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
           หมายเหตุ ผู้ที่ส่งเรื่องขออนุญาตเดินทาง ในวันประชุม ที่ประชุมจะไม่นำมาพิจารณา  แต่จะนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป 
14/5/2549 18:49:28


       แจ้งข่าวมติมหาเถรสมาคม
       ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การอนุมัติหนังสือเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรตามที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การอนุมัติหนังสือเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรเสนอแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การอนุมัติหนังสือเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรเสนอ ทั้ง ๔ ข้อ โดยให้ข้อ ๑ และ ๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ส่วนข้อ ๒ - ๓ ให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
30/4/2549 16:04:46


        ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. 
        ผู้ที่จะยื่นหนังสือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ใช้แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (แบบใหม่) โดยไปจัดซื้อได้ที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปากซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ ที่๑๖๓/๒๕๔๙ ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ และตามที่มหาเถรสมาคม ลงมติให้ความเห็นชอบในข้อ ๑ และข้อ ๒ 
      
       การขอหนังสือนำวีซ่า
       เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว  การติดต่อประสานงานกับส่วนศาสนวิเทศ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในการขอหนังสือนำวีซ่าเพื่อขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ณ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย  โปรดส่งสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรายชื่อและหมายเลขหนังสือเดินทาง พร้อมแจ้งมติ มส. หรือ ศ.ต.ภ. สถานที่พำนักในต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ ไปยังหมายเลขโทรสารส่วนศาสนวิเทศ 0 2441 4548 (อัตโนมัติ)  หรือ E-mail :sasanawithet@gmail.com  และมาขอรับเอกสารหนังสือนำวีซ่าได้ภายในช่วงบ่ายหรือวันถัดไป

       การขอเอกสารคืน
       เรื่องขออนุญาตเดินทางที่ยื่นเสนอคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร ทางสำนักงานศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรประทับรับเรื่องแล้วไม่ว่าเรื่องนั้นจะได้รับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตาม จะขอเอกสารคืนไม่ได้ แก้ไขไม่ได้ เพราะเป็นระเบียบปฏิบัติจะต้องบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
69272