บทความที่น่าสนใจ SNS v.2.9.1 Build 10
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
SongNKP.info : << บทความที่น่าสนใจ/น่ารู้
โพสต์เมื่อ view
โพสต์โดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ   แก้ไขล่าสุด : 2018-04-21 02:18:29 1 ตุลาคม 2558 429
ขั้นตอนการดำเนินการ
          1 กรอกรายละเอียดในแบบคำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร (มีจำหน่ายที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แขวงบ้านบาตรเขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร) โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะปกครองตามลำดับ ตั้งแต่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค
          2 ยื่นแบบคำขออนุญาตฯ ที่เลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงานตั้งอยู่ ณ วัดสังเวชวิศยาราม บางลำพู กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน
          3 คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. พิจารณาแล้วส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ
          4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อออกหนังสือเดินทาง
          5 เมื่อได้หนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอรับหนังสือนำวีซ่าแจ้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

เอกสารที่ต้องเตรียม
เอกสารที่ต้องเตรียม และการจัดเรียงเอกสาร
1 แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ติดแบบขออนุญาต และให้เจ้าอาวาสเช็นชื่อกำกับตรงรูปถ่ายของผู้ขออนุญาตเดินทางแล้วขีดคร่อมใต้ลายเช็น)
2 สำเนาหนังสือสุทธิต้องประกอบด้วย
   2.1. หน้ารูปถ่าย
   2.2. หน้าสถานะเดิม,
   2.3. หน้าบรรพชาหรือหน้าอุปสมบท
   2.4. หน้าสังกัดวัดหรือหน้าย้ายและรับเข้าสังกัดวัด
   2.5. หน้าบันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
3 สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
4 สำเนาใบตราตั้ง สำเนาเอกสาร การเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณี ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับเอกสารประกอบอื่น ๆ)
5 เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือนิมนต์, ตารางเดินทาง

 

สถานที่ประกาศผล
          1 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนศาสนวิเทศ
          2 http://www.sortorpor.com

 

ปัญหาที่พบบ่อย
                1.  ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตฯ กับในสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน
                2.  สำเนาหนังสือสุทธิไม่มีหน้าเอกสาร ดังต่อไปนี้
                                2.1  หน้ารูปถ่ายที่มีตราประทับเจ้าคณะปกครอง
                                2.2  หน้าสถานะเดิม
                                2.3  หน้าบรรพชา อุปสมบท
                                2.4  หน้าสังกัดวัด หรือหน้าย้ายและรับเข้า ถ้ามี
                                2.5  หน้าบันทึกการเปลี่ยนชื่อ หรือสมณะศักดิ์ ถ้ามี
                3.  สำเนาหนังสือสุทธิที่ย้ายสังกัดแล้ว แต่ยังไม่รับเข้าสังกัดวัด
                4.  นามสกุลที่แบบขออนุญาตฯ กับที่สำเนาหนังสือสุทธิหรือที่สำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน
                5.  ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาฯ เช่น กำหนดการเดินทางที่แน่นอน หรือหนังสือนิมนต์
                6.  หนังสือนิมนต์ที่เป็นภาษาต่างประเทศไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
64515