สถานะงานของ : อำเภอนาแก

บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2
27-8-60


พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก ธาตุศรีคุณ 08 6235 1999
พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ เลข.จอ.นาแก ธาตุศรีคุณ 08 6760 3258