สถานะงานของ : อำเภอวังยาง

บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2
1-8-2560


พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอนาแก ศรีสะอาด 08 4391 3909
พระมหาดำรง วรเสโน เลข.จอ.วังยาง วังโน 08 7952 3872