สถานะงานของ : อำเภอโพนสวรรค์

บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2
1-8-2560


พระครูบวรธรรโมภาส เจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์ ศรีสว่าง 08 8744 9950
พระครูประกาศสุตคุณ เลข.จอ.โพนสวรรค์ ศรีสว่าง 08 9863 1779