สถานะงานของ : อำเภอนาทม

บัญชีสัทธิวิหาริก
1-8-2560


พระครูรัตนคุณาวสัย เจ้าคณะอำเภอนาทม ยอดแก้ว 08 0188 5165
เจ้าอธิการบุญยงค์ กนฺตสีโล เลข.จอ.นาทม ศรีบุญเรือง -