สถานะงานของ : อำเภอท่าอุเทน

บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
3/11/60


พระมหาสมัย สิทฺธิชโย เจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน ไตรภูมิ 08 1739 3907
พระมหาวสันต์ ภูริปญฺโญ เลข.จอ.ท่าอุเทน ไตรภูมิ 08 7981 1546