สถานะงานของ : อำเภอนาแก

บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
ยังไม่ส่ง


พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก ธาตุศรีคุณ 08 6235 1999
พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ เลข.จอ.นาแก ธาตุศรีคุณ 08 6760 3258