สถานะงานของ : อำเภอนาทม

บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
31/10/60


พระครูรัตนคุณาวสัย เจ้าคณะอำเภอนาทม ยอดแก้ว 08 0188 5165
เจ้าอธิการบุญยงค์ กนฺตสีโล เลข.จอ.นาทม ศรีบุญเรือง -