สถานะงานของ : อำเภอท่าอุเทน

บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 3
ยังไม่ส่ง


พระมหาสมัย สิทฺธิชโย เจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน ไตรภูมิ 08 1739 3907
พระมหาวสันต์ ภูริปญฺโญ เลข.จอ.ท่าอุเทน ไตรภูมิ 08 7981 1546