สถานะงานของ : อำเภอบ้านแพง

บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 3
ยังไม่ส่ง


พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพง ปทุมาราม 08 1072 6554
พระครูสังฆรักษ์สิรภพ ฐิตสีโล เลข.จอ.ธาตุพนม หัวดอน -