สถานะงานของ : อำเภอปลาปาก

บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 3
ยังไม่ส่ง


พระครูสุนันท์ธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอปลาปาก คณิศรธรรมิการาม 08 1873 1592
พระปลัดวงศ์ประจักร กตธฺมโม เลข.จอ.ปลาปาก คณิศรธรรมิการาม 08 1059 4483