สถานะงานของ : อำเภอเรณูนคร

บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 3
ยังไม่ส่ง


พระครูธรรมวงศ์วินิต เจ้าคณะอำเภอเรณูนคร ปัจฉิมาวาส 09 0110 0499
พระปลัดสุภรณ์ อคฺคธมฺโม เลข.จอ.เรณูนคร นายอน้อย 08 6228 1187