สถานะงานของ : อำเภอนาหว้า

บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 3
ยังไม่ส่ง


พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า ธาตุประสิทธิ์ 08 9423 0373
พระครูประสิทธิ์สรการ สุวิทย์ เลข.จอ.นาหว้า ศรีชมภู 08 1260 9486