สถานะงานของ : อำเภอปลาปาก

บัญชี จอ.,จต.,เลข. 1/2561
18-4-61


พระครูสุนันท์ธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอปลาปาก คณิศรธรรมิการาม 08 1873 1592
พระปลัดวงศ์ประจักร กตธฺมโม เลข.จอ.ปลาปาก คณิศรธรรมิการาม 08 1059 4483