สถานะงานของ : อำเภอโพนสวรรค์

บัญชี จอ.,จต.,เลข. 1/2561
18-4-61


พระครูบวรธรรโมภาส เจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์ ศรีสว่าง 08 8744 9950
พระครูประกาศสุตคุณ เลข.จอ.โพนสวรรค์ ศรีสว่าง 08 9863 1779