หน้าแรก   |  ศตภ.นครพนม  |   ดำเนินการส่งแล้ว   |   เอกสารไม่ครบ  |  กำลังดำเนินการ |  ขั้นตอนการดำเนินการ  |  ผ่าน 2559

เอกสารที่ใช้ในการขอทำหนังสือ ศตภ.

1. หนังสือศตภ. ซื้อได้ที่ พระมหาศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม
2. สำเนาหนังสือสุทธิ ทุกหน้าที่มีการเขียน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบนักธรรม
5. สำเนาใบประกาศบาลี
6. สำเนาตราตั้งพระสังฆาธิการ (ตามที่ลงไว้ในหนังสือ ศ.ต.ภ.)
7. หนังสือกำกับดูแลความประพฤติฯ (สำหรับสามเณร และพระภิกษุที่พรรษาไม่ถึง 5)

การเขียนใน (หน้าที่ 1)
1. ที่ (ตัวอย่างเลขที่หนังสือออก) สพ 0901/1(อำเภอ)   สพ 0904/1(ตำบล)  สพ 0901.1/1(วัด) (ห้ามใช้ที่ พิเศษ/2559)
2. เจ้าอาวาสลงนามในรูปภาพ
การลงนามของเจ้าคณะผู้ปกครอง (หน้าที่ 2)
1. เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอวาส พระภิกษุ สามเณร  ลงนาม (หน้าที่ 2) เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด ตามลำดับ
2. เจ้าคณะตำบล ลงนาม เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด ตามลำดับ
3. เจ้าคณะอำเภอ ลงนาม เจ้าคณะจังหวัด ตามลำดับ
ข้อแนะนำ
ให้ผู้ทำ ศ.ต.ภ. ได้ปรึกษาผู้ที่รู้หรือ เลขานุการเจ้าคณะตำบล เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเสียก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องส่งจังหวัดแล้วมีปัญหาต้องกลับไปกลับมาเอาเอกสารมาส่ง